Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Επιθεώρησις] Μόνιμον Κακόν Τέσσαρα

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Επιθεώρησις] Μόνιμον Κακόν Τέσσαρα

  Επιθεώρησις εικονοπαιγνίου εις την καθαρεύουσαν

  Εξετασθείσα έκδοσις: Resident Evil 4 HD (Nintendo Switch
  )

  Ότε το εν λόγω παίγνιον εκυκλοφόρησεν εις τον Παιγνιόκυβον εν τω σωτηρίω έτει 2005, επροκάλεσεν σπουδαίαν εντύπωσιν εις τους κύκλους της βιομηχανίας διά την επαναστατικότηταν των μηχανισμών του τε και την επανεφεύρεσιν της παραδεδεγμένης συνταγής της λαοφιλούς σειράς. Έκτοτε παρήχθη πλήθος παιγνίων ακολουθούντων ταύτης της φόρμας, ήτοι μιας τρισδιάστατης υπέρ του ώμου παρακολούθησεως της δράσεως. Τα δε ακόλουθα δύο παίγνια της σειράς απετύχασιν ινα ανταποκριθώσιν εις την εμβληματικήν ποιότηταν του υπό εξέτασιν τίτλου, επιδεικνύοντα μια αμφιβόλου ακεραιότητος στροφήν εις την ωμή δράσιν τε και απομακρυνόμενα από τας καταβολάς τρόμου διά τας οποίας το Μόνιμον Κακόν εκαθιερώθη εις το κοινόν αίσθημα.

  Η υπόθεσις του παιγνίου ευρίσκει τον Λέοντα Κέννεδυ, Αμερικανόν αστυφύλακαν παρόντα εις τα απεχθή συμβάντα της Ρακούν Σίτυ, αποστελλόμενον εις την Ισπανίαν και αναλάβοντα χρέη μυστικού πράκτορος, διά την διάσωσιν της απαχθείσας θυγατρός του Αμερικανού προέδρου υπό αγνώστους θύτας. Απαντήσαντος παλαιών του γνωρίμων τε και κληθέντος διά την εξιχνίασιν ανακύπτοντων μυστηρίων, ο ήρως ευρίσκεται αντιμέτωπος με την πραγματικήν τάξιν μεγέθους του προβλήματος το οποίο η ερεβώδης εταιρεία Αμβρέλλαν εξαπέλυσεν εις την υδρόγειον.

  Τεχνικώς ομιλώντας, η παρούσα εκδοσις δεν προσθέτει τι το καινοφανές. Απολεσθείσης μεν της ευκαιρίας διά κατ' επικουρίαν γυροσκοπικόν χειρισμόν, ώσπερ αι μεταφοραί των δύο ακολούθων παιγνίων ενεσωμάτωσαν εις το υβρίδιον της Νιντένδο, ο δε ρυθμός ανανεώσεως κάδρων επιτυγχάνει την κατά κανόναν διατήρησιν στα εξήκοντα, με ελάχιστας στιγμιαίας εξαιρέσεις. Εικαστικώς το παίγνιον διατηρούται νωπόν τε και ευχάριστον, τόσω εν τη λειτουργία χειρός όσω και λιμένος.


  Το δε παιγνιοπαίχνιδον καθίσταται εκπλήκτως σύγχρονον, καθώς συνίσταται γαρ εις εν εθιστικόν κύκλον δράσεως, όστις συνετίθεται εκ της σκοποβολής, της πυξ λαξ επιθέσεως, αλλά και της όρμησεως διά εγχειριδίου λεπίδος εις τους παρασιτοφορούντας Γανάδος. Διά να είπωμεν και τα αρνητικά, κάποτε δίδεται η εντύπωσις πως η ατμόσφαιρα τρόμου δημιουργείται διά τον περιοριστικόν χειρισμόν και την δύστροπην κάμεραν - τα δε Συμβάντα Ταχέως Χρόνου, απαιτούντα την αντανακλαστικήν κρούσιν κομβίων κατά τας κοπτοσκηνάς, τυγχάνουσιν ασθενούς γήρατος.

  Ο βηματισμός της αφηγήσεως ακολουθεί σταδιακήν κλιμάκωσιν δράσεως, χωριζομένου του παιγνίου εις τρία μέρη διακριτού φυσιογνωμίας. Σωθείσης της απαχθείσας κορασίδος, ο παίκτης καλείται βραχέως διά την συνοδείαν τε και προστασίαν αυτής - εν είδος παιγνιοπαίχνιδου όπου ολίγοι ηγάπησον.

  Πιστόν εις τας παραδόσεις της σειράς, το παίγνιον προσφέρει εις τον παίκτην χώρον ορισμένον διά την τοποθέτησιν των αποκτηθέντων αγαθών, χωριζόμενον εις πλέγματα τετραγώνων, επιτρέπον την στρατηγικήν αναδιάταξή των κατά την βέλτιστην χωροταξικήν οικονομίαν. Η πρόοδος σώζεται εις τυπογραφικάς μηχανάς διεσκεδασμένας εις τον χάρτην, και σημειολογικώς ομιλώντας, άπαν γνώριμον εις τους εραστάς της σειράς δηλοί παρόν.

  Ετυμηγορούμεν τελικώς διά την ψυχαγωγικήν ποιότηταν του Μονίμου Κακού 4, ου οι ψόγοι απεδείχθησαν εις το πέρας του χρόνου επουσιώδεις, τα δε ωφελήματα αυτού κρισίμου σημασίας δια την εξέλιξιν τε και βελτίωσιν του μίδιουμ.

 • #2
  Καλυτερο ποστ τελευταιου πολυ καιρου;

  Comment


  • #3
   Έτοιμος για Καθημερινή δεκαετίας '50.

   Σχόλια-ερωτήσεις:
   Μου αρέσει που κάποιες τυχαίες λέξεις έμειναν αμετάφραστες (μίδιουμ;).
   Το Resident θα το μετέφραζα Κατοικεδρεύον.
   Παιγνιοπαίχνιδο τι είναι;
   Originally posted by Squall Leonhart
   I used to be a SeeD like you, then I took an icicle in the chest
   Originally posted by 丹野
   Ο sub_zero είναι αυτός ο ψηλός με τα γυαλιά, ενώ ο Παίχτης είναι ο κούκλος αθλητικός τυπάς. Ο LMS δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά who cares...
   Originally posted by Ryu_gr
   υπάρχουν τα games που τα "γεμίζουν" με επαναλαμβανόμενα tasks για να δείξουν απλώς ότι έχεις πράγματα να κάνεις (και όταν πας να ασχοληθείς απλά βαριέσαι) και υπάρχει και το Mario Galaxy.

   Comment


   • #4
    (Κατοικο)εδρεύον είναι καλή μετάφραση. Παιγνιοπαίχνιδον είναι το gameplay, βέβαια!
    Last edited by Raf; 02-03-2020, 01:06 PM.

    Comment


    • #5
     Καλά έκλαψα με τους εξελληνισμένους όρους.

     Λέοντας Κένεντυ. (ο μέγας Έλληνας;)
     Γάναδος (ο Γάνας, του Γάναδος, τω Γάναδι; έτσι κλίνεται; είναι τριτόκλιτο;)
     Αμβρέλλαν

     Τέλειο.


     Tidy!

     Do not blame me.Blame yourself or God.
     In Matsuno we trust.

     Comment


     • #6

      Comment

      Working...
      X