Σε περίπτωση που είστε σε μελαγχολικό mood:

Spread your wings you can glide
above the violent storms
that plague your life
You paint the picture blue or grey